Skip to Content

Nároky podnikatelů v souvislosti s koronavirovou pandemií COVID-19

V reakci na potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 na našem území vyhlásila vláda České republiky v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky nouzový stav. Na základě nouzového stavu pak vláda a jednotlivá ministerstva mimořádnými opatřeními postupně omezila výkon řady činností, z nichž mnohé z nich se týkaly i výkonu některých podnikatelských činností.

Mimořádnými opatřeními byl mimo jiné stanoven:

 • zákaz pořádání veřejných i soukromých akcí s účastí přesahující 30 osob (kulturní, sportovní, náboženské, vzdělávací a další akce);
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb (posilovny, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení atp.);
 • zákaz maloobchodního prodej zboží a služeb s výjimkou některých prodejen;
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb;
 • zákaz prodeje ubytovacích služeb
 • zákaz vstupu cizinců na území ČR a zákaz občanům ČR vycestovat z území ČR (s některými výjimkami).

Je zjevné, že tato omezení na řadu podnikatelů velmi nepříjemně dopadají.

Patříte-li mezi zasažené skupiny podnikatelů pravděpodobně se ptáte, zda máte možnost po státu požadovat nějakou formu kompenzace za situaci, kterou jste nijak nezavinili. Odpověď zní, ano.

Podmínky a rozsah jednotlivých opatření se postupně upřesňují a my je samozřejmě budeme pečlivě sledovat, nicméně již samotným vyhlášením mimořádných opatření na základě krizového zákona vzniká státu povinnost nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními (viz níže). I když vláda ČR postupně prezentuje i nápravná opatření, která mají za cíl částečně nahradit škodu vzniklou v souvislosti s krizovými opatřeními (jedná se zejména o částečnou náhradu vyplacených mezd či odpuštění některých odvodů), žádné z těchto nápravných či podpůrných opatření doposud nepočítá s plnou náhradou škody, včetně ušlého zisku.

Jak Vám můžeme pomoct my?

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby mimo jiné v souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními a s dalšími nároky, na které budete mít případně v souvislosti koronavirovou pandemií nárok. Kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@akbbb.cz

Sledujeme za Vás:

 • aktuálně připravovaná a projednávaná kompenzační opatření;
 • schválená kompenzační opatření a novely zákonů a dalších právních předpisů.

Poradíme Vám:

 • jak se chovat v době trvání omezení;
 • jak postupovat vůči obchodním partnerům, zákazníkům a zaměstnancům;
 • jak minimalizovat škody
 • jakou dokumentaci uchovávat pro účely případného uplatnění nároků.

Uplatníme za Vás:

 • nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) podle krizového zákona;
 • další případné nároky, které budou schváleny v rámci kompenzačních opatření;
 • žádosti o státní záruky a garance, bezúročné půjčky atp.

Kontakty

Tel. (recepce): +420 222 318 858
Email: info@akbbb.cz

Náhrada škody podle krizového zákona

Podle krizového zákona odpovídá stát za škodu, která byla v souvislosti s krizovými opatřeními (kterými jsou například nyní vyhlášené zákazy) způsobena právnickým a fyzickým osobám. Škodu je přitom stát povinen nahradit bez ohledu na to, zda vznik škody zavinil či nikoliv. Podmínkou odpovědnosti státu za škodu je tak pouze příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vzniklou škodou. Jedinou výjimkou, kdy stát za škodu neodpovídá, je situace, kdy stát prokáže, že si poškozený způsobil škodu sám. Břemeno dokazování však i v tomto případě nese stát. Náhrada škody podle krizového zákona se poskytuje v penězích.

Nárok na náhradu škody je přitom třeba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy se o poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo na náhradu škody zaniká. S uplatněním nároku tedy není vhodné příliš otálet. V případě zmeškání lhůt pro uplatnění nároku se jej totiž nebudete moct účinně domoci.

Uplatněný nárok je třeba řádně odůvodnit a uplatnit u příslušného orgánu krizového řízení, tj. toho orgánu, který krizové opatření nařídil.about seo | page