Skip to Content

Specializace

Občanské právo
 • příprava a revize smluvní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, cestovní smlouvy aj.)
 • služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.); pro účely převodu nemovitostí je kancelář rovněž schopna zajistit advokátní úschovu v souladu s ustanovením § 56a zákona o advokacii a usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku a obstarat související daňové záležitosti
 • příprava smluvní dokumentace při poskytování spotřebitelských úvěrů
 • věcná břemena
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví spoluvlastnictví (dohodou i v rámci soudního řízení)
 • vymáhání pohledávek
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Obchodní společnosti a družstva

 • poskytování komplexního právního servisu podnikatelům, obchodním společnostem a družstvům
 • příprava rozhodnutí orgánů společností a družstev
 • příprava a revize zakladatelských dokumentů (stanovy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny, společenské smlouvy)
 • návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku
 • přípravy a revize smluvní dokumentace (zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy, úvěrové smlouvy jakož i smlouvy pojistné apod.)
 • zajištění právní podpory managementu společností při jednáních s klienty
 • úprava právních vztahů v řídících orgánech společností
 • úprava právních vztahů mezi členy orgánů společností a společníky či akcionáři
 • asistence při přípravě valných hromad a dalších jednání orgánů společností

 • fúze, akvizice
  • přeměny společností (fúze sloučením, fúze splynutím, rozdělení, rozdělení odštěpením, převod jmění na společníka, změna právní formy)
  • převody obchodních podílů, akcií
  • prodej podniku či části podniku

 • realizace právního auditu (due diligence)
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice
Mgr. Petra Kučerová

Obchodní právo závazkové

 • příprava a revize smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní a komisionářské, smlouvy o přepravě, smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o obchodním zastoupení, aj.)
 • akreditivy, bankovní záruky a jejich zakomponování do smluvní dokumentace
 • dohody o uznání závazku
 • dohody o narovnání
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Právo mezinárodního obchodu

 • příprava a revize smluvní dokumentace v mezinárodním obchodě (příprava a revize smluvní dokumentace v případech s mezinárodním prvkem, kdy například jedna ze smluvních stran je zahraničním subjektem)
 • mezinárodní koupě zboží
 • mezinárodní přeprava zboží
 • aplikace evropských a mezinárodních norem (Vídeňská Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě, aj.)
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická

Právní vztahy k nemovitostem

 • právní služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, dražby aj.)
 • věcná břemena
 • zástavní práva
 • nájem bytů a nebytových prostor
 • řízení před katastrálními a stavebními úřady
 • komplexní podpora developerských projektů

Pro účely převodu nemovitostí je kancelář schopna zajistit advokátní úschovu v souladu s ustanovením § 56a zákona o advokacii a usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku a obstarat související daňové záležitosti,

Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Insolvenční právo

 • zpracování a podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
 • zastupování věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících sporech
 • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
 • poradenství a konzultace ve věci způsobu řešení úpadku
 • sepisování návrhů na povolení oddlužení při tzv. "osobním bankrotu"
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Petra Kučerová

Pracovní právo a kolektivní vyjednávání

 • právní poradenství v každodenních případech vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • příprava právních analýz a stanovisek jakož i komplexní právní podpora při řešení mimořádných situací
 • příprava a revize základní pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, ukončování pracovních poměrů)
 • pracovní podmínky zaměstnanců a jejich úprava v souladu s pracovněprávními předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • příprava a revize kolektivních smluv
 • právní podpora managementu společností při kolektivním vyjednávání
Náš tým specialistů: Mgr. Ing. Ondřej Blaha
Mgr. Petra Kučerová
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Rodinné právo

 • právní poradenství, podpora a právní zastoupení v rozvodovém řízení (v rámci řešení sporného i nesporného rozvodu)
 • příprava a revize smluvní dokumentace v oblasti rodinného práva (smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu, smlouvy o rozšíření a zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů)
 • úprava vztahů mezi manžely při existenci manželství
 • společné jmění manželů
 • úprava styku s dítětem
 • úprava vyživovacích povinností dle zákona o rodině (mezi rodiči a dětmi, mezi příbuznými, mezi manžely, výživné rozvedeného manžela, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce)
Náš tým specialistů: Mgr. Karolína Lahodná
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Dědictví

 • právní poradenství při přípravě závěti a její vyhotovení, v případě potřeby zajištění sepisu závěti ve formě notářského zápisu
 • právní zastoupení klientů v dědickém řízení jakož i v souvisejících sporech
 • příprava a revize smluvní dokumentace (dohody o vypořádání dědictví)
Náš tým specialistů: Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice

Vymáhání a správa pohledávek

 • díky zkušenostem členů našeho týmu z předchozí právní praxe je kancelář připravena poskytnout komplexní řešení při vymáhání a správě Vašich pohledávek
 • analýza a navržení systému vymáhání předaného portfolia pohledávek jakož i individuální přístup ke konkrétní pohledávce či jednotlivým druhům pohledávek
 • mimosoudní řešení sporů
 • vykonávací a exekuční řízení, spolupráce s exekutorskými úřady po celé České republice
Náš tým specialistů: Mgr. Martina Končická
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Petra Kučerová

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

 • poskytování právní pomoci a zastupování před soudy první i druhé instance v České republice, jakož i před Nejvyšším soudem České republiky a Nejvyšším správním soudem České republiky - prověřené mnohaletými zkušenostmi členů naší kanceláře
 • podání ústavní stížnosti a zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem České republiky
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jakož i v rozhodčích řízeních podle pravidel ICC a UNCITRAL
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek – soudní a rozhodčí řízení
Mgr. Ing. Ondřej Blaha – soudní a rozhodčí řízení
Mgr. Marie Benešová – obor trestní právo a přestupkové řízení
Mgr. Karolína Lahodná
Mgr. Martina Končická
JUDr. Ilona Beránková – kancelář Lovosice
Mgr. Jaroslav Beneš – kancelář Kladno
Mgr. Petra Kučerová

Správní právo (zejména obecní a krajské zřízení)

 • kancelář nabízí rozsáhlé zkušenosti při poskytování právního poradenství orgánům obcí a krajů (účast na zasedání jednotlivých orgánů, právní podpora a poradenství, příprava právních analýz a stanovisek, revize příslušné dokumentace)
 • právní poradenství ve věcech fungování příspěvkových organizací krajů a obcí
 • kancelář disponuje rozsáhlými zkušenostmi při zastupování klientů ve správních řízeních, jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha

Ochrana osobnosti, ochrana dobré pověsti právnické osoby

 • právní poradenství a konzultace a rovněž zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany osobnosti fyzických osob v souladu s ustanovením § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (zejména ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, jména a projevů osobní povahy)
 • právní poradenství a konzultace jakož i zastupování v soudních řízeních ve věci ochrany dobré pověsti právnické osoby v souladu s ustanovením § 19b odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek
Mgr. Ing. Ondřej Blaha

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

 • právní poradenství pro zadavatele i uchazeče o veřejnou zakázku, zejména
  • podpora při přípravě zadávací dokumentace
  • zastupování klientů ve správním řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže jakož i při soudním přezkumu správních rozhodnutí
  • analýza zadávací dokumentace
  • zpracování právní dokumentace k výběrovým řízením
 • právní poradenství pro podnikatele při podnikání na volném trhu
  • spojování soutěžitelů
  • zakázané dohody a zneužití dominance
  • poskytování právní pomoci a zastupování klientů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
  • zpracování analýz a právních stanovisek s ohledem na správní rozhodnutí orgánů v České republice i legislativu EU
Náš tým specialistů: JUDr. Ivo Beránek – veřejné zakázky
Mgr. Ing. Ondřej Blaha – hospodářská soutěž

Trestní právo a přestupkové řízení

 • poskytování komplexního právního poradenství a obhajoba v trestním řízení
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených v adhezním řízení
Náš tým specialistů: Mgr. Marie Benešová
Mgr. Jaroslav Beneš – kancelář Kladno

Energetické právo včetně horního práva

 • příprava a revize smluvní dokumentace na dodávky a distribuci elektřiny, plynu a tepelné energie
 • právní poradenství a zastupování klientů při jednání se správními úřady (Energetický regulační úřad, báňské úřady), jakož i v soudních i správních řízeních ve věcech regulace těžby a zpracování přírodních zdrojů, výroby a distribuce energií
Náš specialista: JUDr. Ivo Beránekabout seo | page