Skip to Content

Tým

Mgr. Marie Benešová – advokát

 • partner (zakládající člen sdružení)

 • Paní Mgr. Marie Benešová se věnuje právu již více než 40 let. Do roku 1994 působila jako prokurátorka okresní prokuratury Kladno, po roce 1989 jako prokurátorka Generální prokuratury ČR, od roku 1994 jako prokurátorka Vrchního státního zastupitelství. V lednu 1999 přijala funkci Nejvyšší státní zástupkyně ČR, kterou jí nabídl tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Tuto funkci zastávala až do září 2005.
 • Od roku 2005 se věnuje trvale advokacii. V advokátní profesi působila nejprve ve dvou renomovaných pražských advokátních kancelářích, kde se seznámila i se svými nynějšími kolegy a ostatními partnery kanceláře. S nimi na počátku roku 2012 založila Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o.
 • Mgr. Benešová se rovněž aktivně věnuje politice. V roce 2007 se stala členem politické strany ČSSD. Až do roku 2010 působila ve stínové vládě ČSSD jako stínová ministryně spravedlnosti. V minulosti byla rovněž poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky právě za stranu ČSSD. V současnosti Mgr. Benešová pozastavila výkon advokacie, neboť byla jmenována ministryní spravedlnosti České republiky.

Zaměření
Odbornou specializací Mgr. Benešové podloženou četnými léty úspěšné právní praxe je právě oblast trestního práva, v níž se stala vyhledávaným odborníkem.

Kontakty
mail: benesova@akbbb.cz
tel.: +420 222 318 858

JUDr. Ivo Beránek – advokát
 • partner (zakládající člen sdružení)

 • JUDr. Ivo Beránek je advokátem od roku 2007. Na počátku své právní praxe se jako právník Statutárního města Ústí nad Labem věnoval především veřejnému právu včetně práva zadávání veřejných zakázek. Svou advokátní praxi dále vykonával v jedné z předních českých advokátních kanceláří v Praze, kde působil až do roku 2007 a kde rovněž započal spolupráci se svými nynějšími kolegy, Mgr. Marií Benešovou a Mgr. Ing. Ondřejem Blahou.
 • Po složení advokátních zkoušek vykonával praxi jako samostatný advokát a na počátku roku 2012 založil společně se svými partnery Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o.

Zaměření
V roce 2007 absolvoval studijní stáž na Central European University v Budapešti, zaměřenou na právo EU a mezinárodního obchodu. Kromě již zmiňovaných oblastí se dále specializuje především na právo obchodní, a to konkrétně na smluvní a korporátní agendu. Zde disponuje četnými zkušenostmi při realizaci rozsáhlých projektů fúzí a akvizic, poskytování kompletního právního poradenství při zakládání společností a poskytování právní podpory managementu společností zejména při řešení otázek právního postavení orgánů společnosti a vztahů mezi společníky či akcionáři obchodních společností. Již několikráte vedl tým právníků zajišťující due diligence významných obchodních společností. Poměrně zásadní oblast jeho specializace tvoří dále právo insolvenční, právo občanské, zejména právo nemovitostí, právo komunální a správní a právo horní.
JUDr. Ivo Beránek poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém a německém.

Kontakty
mail: beranek@akbbb.cz
mobil: +420 723 242 134

Mgr. Ing. Ondřej Blaha – advokát

 • partner (zakládající člen sdružení)

 • Mgr. Ing. Ondřej Blaha ukončil své právní vzdělání na Právnické fakultě University Karlovy v roce 2005. Ve stejném roce úspěšně absolvoval i Vysokou školu ekonomickou, Fakultu mezinárodních vztahů s hlavní specializací na mezinárodní obchod a vedlejší specializací peněžní ekonomie a bankovnictví. Od roku 2006 působil jako externí doktorand na katedře podnikového práva a evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na právo hospodářské soutěže. Svou právní praxi započal v jedné z předních českých advokátních kanceláří již v roce 2004.
 • Mgr. Ing. Ondřej Blaha hovoří výtečně francouzsky. Své jazykové znalosti získal již jako student Bilingvního česko-francouzského gymnázia Matyáše Lercha v Brně, které následně rozšiřoval v rámci svého zahraničního studia na Carnotovu Lyceu a Classe preparatoire – Haute Ecole de Commerce ve francouzském Dijonu, kde působil v letech 1995 – 1999. V roce 2003 absolvoval odbornou stáž v rámci prestižního studijního programu CEMS MIM (Community of European Management Schools – Master in International Management) na Katolické Universitě v Louvin-la-Neuve, se zaměřením na podnikové finance a oceňování podniku. S ohledem na své jazykové schopnosti a znalosti je Mgr. Ing. Ondřej Blaha hlavní kontaktní osobou pro klienty hovořící francouzsky. Právní služby poskytuje samozřejmě rovněž v jazyce českém a anglickém.

Zaměření
Mgr. Ing. Ondřej Blaha je především vynikajícím odborníkem na korporátní právo a právo hospodářské soutěže. V oboru korporátního práva se specializuje především na fúze a akvizice, zakládání společností, právní podporu činnosti jednotlivých orgánů společností, právní postavení orgánů společností, vztahy mezi společníky či akcionáři obchodních společností aj. V oboru práva hospodářské soutěže se zaměřuje na řešení otázek distribučních sítí, kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, notifikace spojení. Za své předchozí praxe získal rozsáhlé zkušenosti v právu smluvním v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů a dále ve správním soudnictví.

Kontakty
mail: blaha@akbbb.cz
mobil: +420 604 985 335

JUDr. Ilona Beránková – advokát

 • JUDr. Ilona Beránková ukončila studium práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007. Své vzdělání rozšířila rovněž studiem na Právnické fakultě Universität des Saarlandes v Německu v letech 2005 - 2006. Znalosti a zkušenosti získávala již za studijní praxe v advokátní kanceláři a dále jako podniková právnička společností CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. Od roku 2008 působí v advokacii nejprve jako advokátní koncipient, od roku 2011 jako samostatný advokát. V roce 2012 se stává trvale spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha.

Zaměření
JUDr. Ilona Beránková působí v současné době na pobočce kanceláře v Lovosicích, kde zajišťuje komplexní právní servis klientům pobočky. Právní služby poskytuje v oblastech korporátního práva, smluvního práva v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, insolvenčního, bytového, pracovního, rodinného a trestního práva. Klienty kanceláře zastupuje především v občanskoprávních sporech.
JUDr. Ilona Beránková poskytuje právní služby v jazyce českém a německém.

Kontakty
mail: berankova@akbbb.cz
tel.: +420 414 120 030
mobil: +420 728 255 584

Mgr. Jaroslav Beneš – advokát

 • Mgr. Jaroslav Beneš je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou ukončil v roce 2004. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v centrálních úřadech státní správy a to nejprve jako právník v Českém úřadě Zeměměřickém a katastrálním a od září roku 2005 do srpna roku 2008 jako analytik a právník na Národním bezpečnostním úřadě. Při této činnosti získal praktické zkušenosti v oboru správního a trestního práva. Od září roku 2008 působí v advokacii nejprve jako advokátní koncipient, od roku 2012 jako samostatný advokát. V roce 2012 se stává trvale spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha.

Zaměření
Mgr. Jaroslav Beneš působí v současné době na pobočce kanceláře Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha v Kladně, kde zajišťuje komplexní právní servis klientům pobočky. Právní služby poskytuje převážně v oblastech trestního a správního práva a dále rovněž v oblastech občanského, pracovního a rodinného práva.

Kontakty
mail: benes@akbbb.cz, benjar@post.cz
tel.: +420 312 241 345
mobil: +420 721 078 783

Mgr. David Petr - advokát

 • Mgr. David Petr získal své právní vzdělání na Právnické fakultě University Karlovy v Praze v roce 2013 a na Cardiff Law School ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kde obdržel diplom Higher education in legal studies v roce 2009. Zkušenosti nabýval během studia v několika českých advokátních kancelářích, a rovněž při akademických aktivitách, v roce 2008 byl oceněn přední mezinárodní advokátní kanceláří za svou písemnou práci z oblasti rozhodčího řízení. Podklady pro svou právní praxi získával rovněž během svého působení v úřadě prezidentky Exekutorské komory ČR v roce 2010. Je zakládajícím členem redakce odborného časopisu Exekutorské komory ČR. V advokátní kanceláři Benešová Beránek Blaha působí od roku 2014.

Zaměření
Mgr. David Petr hovoří plynně anglicky. V advokátní kanceláři se věnuje generální praxi, zaměřuje se zvláště na smluvní právo, exekuční řízení a na právo společenství vlastníků jednotek, ke kterému má praktický náhled jako předseda výboru jednoho z největších SVJ v Praze.

Kontakty
mail: petr@akbbb.cz
mobil: +420 727 902 808

JUDr. Michal Doležal – advokátní koncipient

 • JUDr. Michal Doležal absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to s vyznamenáním. Během studia dále absolvoval v rámci programu Erasmus+ i dvousemestrální studijní pobyt na Cardiff University, kde na School of Law and Politics získal Certificate in Legal Studies, a kde rovněž napsal svoji diplomovou práci věnovanou trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance. Tato práce mu byla následně uznána za práci rigorózní a po úspěšným vykonání státní rigorózní zkoušky mu byl udělen titul doktor práv. V prohlubování svých znalostí a dovedností přitom dále pokračuje v rámci doktorského studijního programu (Ph.D.) v oboru Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Po předchozích zkušenostech z advokacie i stáže na Nejvyšším správním soudu ČR a na státním zastupitelství nastoupil v říjnu 2016 do Advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha, a to nejprve na pozici právního asistenta, a následně na pozici advokátního koncipienta.

Zaměření
JUDr. Michal Doležal se domluví anglicky slovem i písmem. V advokátní kanceláři se věnuje generální praxi, zaměřuje se zejména na trestní právo (trestní odpovědnost právnických osob, criminal compliance a hospodářskou kriminalitu), obchodní a smluvní právo, spornou agendu a developerské projekty.

Kontakty
mail: dolezal@akbbb.cz
Tel.: +420 725 850 179

Mgr. Valentina Němec – advokátní koncipient

 • Mgr. Valentina Němec absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se intenzivně věnovala oboru správního práva, a v jeho rámci napsala i svou diplomovou práci, věnovanou připravovanému projektu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a jeho právnímu rámci. Během studia uplatňovala též své jazykové dovednosti v oblasti překladů a tlumočení. Do týmu advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha se připojila v lednu 2020.

Zaměření
V advokacii získala vedle generální praxe rovněž zkušenosti v oboru cizineckého práva a práva bytového s důrazem na vztahy vlastníků a společenství vlastníků jednotek. Mgr. Němec ovládá jako rodilá mluvčí ruštinu, a z cizích jazyků se dále domluví anglicky, a to slovem i písmem.

Kontakty
mail: nemec@akbbb.cz

Květa Vávrová

 • Paní Květa Vávrová spolupracuje se členy kanceláře již více než pět let. V současné době externě zajišťuje především mimoprávní agendu, agendu účetní a je významnou administrativní podporou pro právní část týmu kanceláře.
Kontakty
mail: vavrova@akbbb.cz
tel.: +420 222 318 858
mobil: +420 725 135 061

Ing. Marek Kurka - daňový poradce
 

Foto by Stanislav Milata www.mistfoto.cz


about seo | page